ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 4 คืน

โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากา
มิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด
โกเทมบะเอ้าเลท
ลานสกีฟูจิเท็น-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่ น
นาโกยา-ชมเทศกาลแสงสีNabana no Sato
หมู่บ้านชริาคาวาโกะ-นาโกยา-ปราสาทนาโกยา
โอซาก้า-เอ็กซโ์ปซติ -ี้ชอ้ ปปิ้งชนิ ไชบาชิ
อาราชยิ ามะ-สวนป่ าไผ่-สะพานโทเก็ตสเึคยี ว
เมืองเกียวโต-ศาลเจา้ฟชู มิ อินิ าร-ิชอ้ ปปิ้งโดทงบรุ ิ
เมืองนารา-วัดโทไดจิ-พระพทุ ธรปู ไดบทุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง