ทัวร์ไต้หวัน ช้อป ชิม ชิว 4วัน3คืน

เถาหยวน-หนานโถว-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ร้านชา
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
ไถจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด
อุทยานเหย่หลิ่ว-ฉือเฟิ่น(ปล่อยโคมลอย)-ตึกไทเป 101
Duty Free-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-เจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง