ทัวร์ทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน วัดป่าภูก้อน อุดรฯ-เชียงคาน

ล่องเรือชม ทะเลบัวแดง พร้อมชมอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
ป่าคำชะโนด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค
พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม วัดป่าสันติวนาราม
สักการะพระพุทธรูปไสยาสน์ ปางปรินิพพาน ใหญ่ที่สุดในโลก วัดป่าภูก้อน
เก็บภาพสวยๆ กันที่ สวนดอกไม้สิทธิกร บ้านห้วยสำราญ
เชียงคาน เมืองเงียบสงบน่ารัก ริมฝั่งโขง
เพลิดเพลิน ถนนคนเดิน กับบรรยากาศยามค่ำคืนของเชียงคาน

ทัวร์ทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน วัดป่าภูก้อน อุดรฯ-เชียงคาน

รหัส 018-0087
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
41 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด -วัดป่าสันติวนาราม - วัดโพธิสมภรณ์

04.30 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ (กรุณาเตรียมบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) มีเจ้าหน้าที่คอยตอนรับและให้บริการ

05.55 น. : ออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี โดย การบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9200

07.00 น. :  ถึง สนามบินอุดรธานี เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ
นำทางเดินทางสู่ อำเภอบ้านดุง เที่ยวชม “ป่าคำชะโนด” ดินแดนต้นไม้แห่งพญานาคราช สถานที่ที่คนไทยในประเทศพูดถึงกันมากที่สุดในเวลานี้

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเข้าสู่ วัดป่าสันติวนาราม ชม “พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม” วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นพระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ทรงดอกบัว 24 กลีบ กลางน้ำนั้นทำให้เรารู้สึกได้ถึงความสวยงามและความสงบร่มรื่นในจิตใจไปพร้อมๆ กันได้อย่างประหลาด นำท่านเข้าสู่ วัดโพธิสมภรณ์ เป็นอีกหนึ่งวัดที่ชาวจังหวัดอุดรธานีให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

20.00 น. : จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

วันที่ 2 ทะเลบัวแดง –สวนดอกไม้สิทธิกร - วัดป่าภูก้อน - เชียงคาน -ถนนคนเดิน

05.30 น. : ตื่นก่อนอรุณรุ่งเพื่อนำท่านเดินทางสู่ อ.กุมภวาปี ลงเรือล่องชม ทะเลบัวแดง พร้อมชมอาทิตย์ยามเช้า สะท้อนผืนน้ำกว่าสองพันไร่ละลานตาไปด้วยดอกบัวสีชมพูอมแดงสุดสายตา ด้วยธรรมชาติของดอกบัวสาย หรือบัวแดง นั้นจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาที่ดอกบัวบานสวยที่สุด พร้อมชมความอุดมสมบูรณ์ บึงหนองหาน ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ของ อ.กุมภวาปี รวมไปถึงวิธีชีวิตของชาวบ้านระแวกนั้นด้วย

07.00 น. : นำท่านกลับเข้าที่พัก บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น. : นำท่านชื่นชมความงาม ของหมู่มวลดอกไม้ สวนดอกไม้สิทธิกร บ้านห้วยสำราญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายพันธุ์ เช่น เบญจมาศ ดาวเรือง ดอกพุด คัตเตอร์กุหลาบ เป็นต้น โดยมีการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายภาพ

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : จากนั้นเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน เป็นที่ประดิษฐานพุทธมณีอันยิ่งใหญ่ล้ำค่าซึ่งเกิดจากความดำริของพุทธบริษัท ผู้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน โดยมุ่งดำเนินตามรอเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ตลอดจนสัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์ เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับ แผ่นดินไทย พร้อมทั้งเพื่อจรรโลงส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนา ให้เจริญมั่งคงคู่แผ่นดินไทยตราบชั่วกาลนาน ชมพระพุทธรูปไสยาสน์ ปางปรินิพพาน ใหญ่ที่สุดในโลก หินแกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาว(ไว้ท์คาร์ราร่า) นำเข้าจากอิตาลี ความยาว 20 เมตรที่สวยงาม พร้อมทิวทัศน์โดยรอบที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ เมืองเชียงคาน เมืองเงียบสงบน่ารักริมลำน้ำโขง

18.30 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญเพลิดเพลิน ถนนคนเดิน กับบรรยากาศยามค่ำคืนของเชียงคาน

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - แก่งคุดคู้ – วัดศรีคุณเมือง - สนามบินอุดร -กทม.

06.00 น. : ตื่นรับอรุณอันสดใส นำท่านร่วมชื่นชมวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ เชิญตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับชาวเชียงคาน สัมผัสกับภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา น่าประทับใจ สะท้อนให้เห็นถึงสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเลือกทานบริการอาหารเช้า

 08.00 น. : นำท่านชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงที่ แก่งคุดคู้ ถ้าได้มาเที่ยวที่อำเภอเชียงคานแล้วที่จะพลาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นแก่งคุดคู้นี่แหละ เพราะมีความสวยงามเหมาะสำหรับถ่ายภาพวิวสวยๆ นำท่านสู่ วัดศรีคุณเมือง หรือ “วัดใหญ่” หนึ่งในหลายศาสนสถานสำคัญและถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงคาน

13.00 น. : บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จ.อุดรธานี

บ่าย : เดินทางกลับ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างทาง นำท่านแวะ Shopping ของฝากของกินของใช้พื้นเมืองอุดร อาทิ แหนมเนีอง

17.30 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

19.00 น. : นำท่านเดินทางถึง สนามบินอุดรธานี

20.00 น. : เดินทางกลับโดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9219

21.00 น. : ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
  – กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (หากอายุ 76 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุ      ระหว่างการเดินทางคุ้มครอง 50%)  ในกรณีเด็กเริ่มคุ้มครองตั้งแค่อายุ 6 เดือนเป็นต้นไป
 • ค่า Vat 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20วันก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 1. ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน นักท่องเที่ยว 1 คน ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ผู้ที่ได้รับ โดยสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 40 %  สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
 2. 2. สามารถจองโปรแกรมที่ท่านสนใจพร้อมวันที่เดินทางและข้อมูลส่วนตัว ที่ผูกกับแอพฯ “เป๋าตัง” ได้แก่ ชื่อ,เลขที่บัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ กับทางบริษัททัวร์  และส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจอง
 3. หลังจากนั้น พนักงานขายจะทำการจองผ่านระบบแล้ว จะมี POP UP แสดงในแอพฯ “เป๋าตัง” ของลูกค้าและแจ้งให้ชำระเงินหลังหักส่วนลด 40%(แต่ไม่เกิน 5,000 บาท) เต็มจำนวน
 4. 4. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง โปรแกรม วันเดินทาง ราคา หากถูกต้อง ให้ชำระเงิน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่จอง
 5. ต้องใช้สิทธิ์ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 6. 6. หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

 หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริงลูกค้าต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋าตัง”  ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง

**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุดท้ายของวันเดินทาง

***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้

****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้

ช่วงเดินทาง
04/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
10,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน วัดป่าภูก้อน อุดรฯ-เชียงคาน
เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
*** เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 8,800.- ***
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  04/12/2021 06/12/2021
  Nok Air (DD)
  10,900 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน วัดป่าภูก้อน อุดรฯ-เชียงคาน
  เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
  *** เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 8,800.- ***
  *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 41 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • Nok Air (DD)
   • ธ.ค.64 - ม.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 24 ครั้ง
   เริ่มต้น 8,999 บาท
   • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
   • 9 วัน 6 คืน
   • 32 ครั้ง
   เริ่มต้น 45,700 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64 - ต.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 239 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,999 บาท
   รหัส 007-0275
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 3,999 บาท
   • รถตู้
   • ต.ค.64 - ก.พ.65
   • 2 วัน 1 คืน
   • 49 ครั้ง
   เริ่มต้น 2,222 บาท
   รหัส 011-0003
   2 วัน 1 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 2,222 บาท
   ชื่นชอบ