ทัวร์อุบลราชธานี โขงเจียม เขมราฐ

เขื่อนสิรินธร-โขงเจียม-วัดถ้ำคูหาสวรรค์-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว – ผาแต้ม-เสาเฉลียง-สามพันโบก-หาดหงส์-เขมราฐ-วัดโพธิ์-ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี – ทุ่งศรีเมือง-วัดพระธาตุหนองบัว-ขัวน้อย-บัวนาคาเฟ่-วัดหนองป่าพง

ทัวร์อุบลราชธานี โขงเจียม เขมราฐ

รหัส 003-0058
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
47 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี -เขื่อนสิรินธร-โขงเจียม-วัดถ้ำคูหาสวรรค์-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

06.30น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย

08.30น. : นำท่านเดินทางออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยสายการบิน AIR ASIA

09.50น. : ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับ และนำท่านเดินทางสู่

►จุดชมวิวเขื่อนสิรินธร แหล่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ของ กฟผ.

►โขงเจียม เมืองชายแดนเล็กๆริมแม่น้ำโขงที่มีความสวยงามทางนํ้าที่แปลกตา เป็นจุดบรรจบของแม่นํ้าโขงและแม่นํ้ามูลที่ไหลมารวมกันทำให้เกิดเป็นแม่นํ้าสองสีโดยแม่น้ำโขงจะเห็นเป็นสีขาวขุ่น ส่วนแม่น้ำมูลเห็นเป็นสีเขียวอมฟ้า จึงเป็นที่มาของวลี “โขงสีปูน มูลสีคราม” จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ►ความทรงจำคาเฟ่ จุดเช็คอินสุดฮิตให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพ►วัดถ้ำคูหาสวรรค์  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของจังหวัดอุบลราชธานี สักการะสรีระ หลวงปู่คำคนิง จุลมณี►วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (Unseen วัดเรืองแสง) หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์ บริเวณยอดเขาจะมองเห็นอุโบสถสีปัดทอง

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2 ผาแต้ม-เสาเฉลียง-สามพันโบก-หาดหงส์-เขมราฐ-วัดโพธิ์-ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ►อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ประมาณ 212,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา  ►เสาเฉลียง กิโลเมตร เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ►สามพันโบก แกรนด์แคนยอนน้ำโขง และฝั่งตรงข้างที่ห่างไปไม่กี่เมตรก็เป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาว และลองให้ทุกท่านตามหาโบกมิกกี้เมาส์ จุดเช็คอินยอดฮิต ►หาดหงส์ ชมความสวยงามยามน้ำลง ที่เกิดจากการพัดพาของน้ำและตะกอนทรายมาทับถมกัน นำท่านเดินทางสู่►เขมราฐ เมืองสงบริมโขง ที่ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ตลอดสองฝั่งถนนเรียงราย►วัดโพธิ์ เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่องค์แสน พระพุทธรูปเก่าแก่คู่เมืองเขมราฐ ►นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าอุบลราชานี ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพเมืองเก่าและอาหท้องถิ่น

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3 ทุ่งศรีเมือง-วัดพระธาตุหนองบัว-ขัวน้อย-บัวนาคาเฟ่-วัดหนองป่าพง-ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานอุบลราชธานี-ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ►ทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นสวนสาธารณะประจำเมืองที่มีสภาพภูมิทัศน์งดงาม มีประตูทางเข้า 4 ทิศ 4 ประตู ►วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ►ขัวน้อย หรือสะพานน้อย สะพานประวัติศาตร์ของบ้านชีทวนกว่า 200 ปี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ►บัวนาคาเฟ่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพวิวบัวนา►สำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ ►ร้านของฝาก แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ

20.40น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3373

21.45น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

– กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
– ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • •ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ **
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19

 เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
04/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
6,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุบลราชธานี โขงเจียม เขมราฐ
เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2021 02/01/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  8,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุบลราชธานี โขงเจียม เขมราฐ
  เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   04/12/2021 06/12/2021
   Air Asia (FD)
   6,990 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุบลราชธานี โขงเจียม เขมราฐ
   เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2021 02/01/2022
    Air Asia (FD)
    8,990 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุบลราชธานี โขงเจียม เขมราฐ
    เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     จำนวนการเข้าชม 47 ครั้ง
     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • Air Asia (FD)
     • ธ.ค.64 - ม.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     • 47 ครั้ง
     เริ่มต้น 10,999 บาท
     • รถตู้
     • ธ.ค.64
     • 5 วัน 2 คืน
     • 18 ครั้ง
     เริ่มต้น 4,444 บาท
     ชื่นชอบ