ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่

พระธาตุดอยสุเทพ -สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์-ม่อนแจ่ม – อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-โครงการหลวงขุนวาง – โครงการหลวงแม่ตีนตก-ผาน้ำลอด-วัดคันธาพฤกษา-ชุมชนบ้านแม่กำปอง -ฮิโนกิแลนด์-ILoveFlower 

ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่

รหัส 006-0143
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
22 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-พระธาตุดอยสุเทพ-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์-ม่อนแจ่ม

05.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสสุวรรณภูมิ

07.30 น. : เดินทาง สู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินเวียทเจ็ตแอร์ เที่ยวบินที่ VZ114 (BKK-CNX 07.30-08.50) (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง)

08.50 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมี ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

บ่าย : เข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศ ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัยและให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ให้ท่านได้ชมตามอัธยาศัย ออกเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่ เป็นทั้งจุดชมวิว แปลงดอกไม้นานาชนิดให้ท่านได้ถ่ายรูป และเช็คอินตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์–โครงการหลวงขุนวาง

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านชมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ ชม พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ที่อยู่เคียงคู่กัน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เป้าหมายหลักเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและพัฒนาการปลูกพืชเขตหนาวที่มีรายได้มากกว่า เพื่อให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินอย่างถาวร ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งไม่หันกลับไปทำไร่เลื่อนลอยและบุกรุกทำลายป่า

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 โครงการหลวงแม่ตีนตก-ผาน้ำลอด-วัดคันธาพฤกษา-ชุมชนบ้านแม่กำปอง

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น. : นำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ชมสาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎร์ นำท่านแวะชมผาน้ำลอด ผาน้ำที่มีก้อนหินขนาดใหญ่มีช่องว่างใต้กินหินจนทำให้ลำน้ำไหลผ่านได้ ในบริเวณดังกล่าวยังมีที่นั่งริมธารให้ท่านได้ใกล้ชิดธรรมชาติและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.30 น. : อาหารกลางวัน นำท่านชมวัดคันธาพฤกษา วัดเก่าแก่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กำปอง ชมโบสถ์ตั้งอยู่กลางลำธารของสายน้ำแม่กำปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน อิสระเดินชมชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ใน ชุมชนบ้านแม่กำปอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่อำเภอเมือง เชียงใหม่

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 ฮิโนกิแลนด์-I Love flower-กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ฮิโนกิแลนด์ อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ชมเสาโทริกิจำลองกลางน้ำประตูใหญ่แห่งศาลเจ้าอิทสึคุมิซะ และซุ้มโคมแดงขนาดใหญ่ที่จำลองมาจากซุ้มประตูคามิราริมง จากวัดอาซากุสะ จุดเด่นของที่นี่คือปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น ที่สร้างขึ้นจากไม้สนฮิโนกิ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยในทุ่งดอกมากาเร็ต หรือเช่าชุดสไตล์ญี่ปุ่นใส่ถ่ายรูป (ค่าเช่าชุดยังไม่รวมท่านละ 250 บาทหากท่านประสงค์กรุณาแจ้งล่วงหน้า) หรือแวะซื้อสินค้าน่ารักๆ สไตล์ญี่ปุ่นติดไม้ติดมือก่อนกลับ

กลางวัน : อิสระอาหารกลางวัน ณ ฮิโนกิแลนด์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ อำเภอแม่ริม ให้ท่านได้เข้าชมสวนดอกไม้ I Love Flower Farm จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากติดก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

18.30 น. : เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

20.20 น. : นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินVZ121 (CNX-BKK 20.20-21.40)(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง)

21.40 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทบใจ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่-สุวรรณภูมิ)
 2. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
 6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
ช่วงเดินทาง
03/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
11,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่
เดินทาง 03/12/2021 06/12/2021
*** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/12/2021 12/12/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  11,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่
  เดินทาง 09/12/2021 12/12/2021
  *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/12/2021 03/01/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   13,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่
   เดินทาง 31/12/2021 03/01/2022
   *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,500 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    03/12/2021 06/12/2021
    VietJet Air
    11,900 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่
    เดินทาง 03/12/2021 06/12/2021
    *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,500 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     09/12/2021 12/12/2021
     VietJet Air
     11,900 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่
     เดินทาง 09/12/2021 12/12/2021
     *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,500 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      31/12/2021 03/01/2022
      VietJet Air
      13,900 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่
      เดินทาง 31/12/2021 03/01/2022
      *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,500 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       จำนวนการเข้าชม 22 ครั้ง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • เดินทางมาเอง
       • ต.ค.64 - เม.ย.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 47 ครั้ง
       เริ่มต้น 6,555 บาท
       • รถตู้
       • พ.ย.64 - ธ.ค.64
       • 2 วัน 1 คืน
       • 22 ครั้ง
       เริ่มต้น 3.999 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • พ.ย.64 - เม.ย.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 37 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,499 บาท
       รหัส 010-0113
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 3,499 บาท
       • Thai Lion Air
       • ธ.ค.64
       • 5 วัน 4 คืน
       • 42 ครั้ง
       เริ่มต้น 12,500 บาท
       รหัส 011-0082
       5 วัน 4 คืน
       Thai Lion Air
       เริ่มต้น 12,500 บาท
       ชื่นชอบ